REGULAMENT ORGANIZARE CONCURS
desfășurat în perioada 01.02.2021 – 01.03.2021
 
Art. 1. Organizarea Concursului
 
Organizatorul Concursului este societatea FIVE CONTINENTS GROUP SRL, cu sediul în România – loc. Răchiți, Comuna Răchiți, jud. Botosani, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J07/207/2004, cod unic de înregistrare: RO16351776, reprezentată legal de către D-nul Tonino-Iuri Boldea-Chirilă.
 
CONCURSUL se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care devine obligatoriu pentru toți Participanții. Informarea Participanților asupra Concursului și Regulamentului va fi realizată prin intermediul rețelei Facebook.

Prin participarea la prezentul Concurs, Participanții vor fi considerați a-și fi însușit prevederile prezentului Regulament, consimțind la aplicabilitatea integrală a prezentului față de ei.
Acest Regulament, termenii și condițiile sunt disponibili online la adresa.http://five-continents.eu/noutate/regulament-concurs-1-februarie-1-martie-2021 .
O copie a prezentului document poate fi solicitată la adresa de e-mail: marketing@five-continents.eu
 
 Art. 2. Perioada de desfășurare a Concursului
Perioada de desfăşurare a Concursului este cuprinsă între data de 01.02.2021, ora 17:00 și 0.03.2021, ora 22:00, în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în prezentul Regulament.
 
 Art 3. Drept de participare
3.1. La Concurs pot participa persoanele fizice care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani, cu domiciliul/reședința în România.
3.2. Participarea la această Campanie promoțională implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Campania promoțională, precum și consimțământul participanților ca datele lor cu caracter personal (nume și prenume, nr. de telefon și adresa de email, localitatea de reședință, vârstă ) să fie prelucrate de către Organizator în scopul verificării încadrării în condițiile de participare și a acordării premiilor.
3.3. Furnizarea de către participant a datelor sale cu caracter personal echivalează cu exprimarea consimțământului său în vederea prelucrarii datelor sale cu caracter personal în scopul bunei derulări a Concursului.
 
Art.4. Mecanismul de desfășurare a Concursului. Eligibilitate.
4.1. Concursul constă în acordarea posibilității tututor Participanților care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament de a câștiga unul dintre premiile menționate la art. 5 din Regulament.

4.2. Condițiile pe care Participanții trebuie sa le îndeplineasca pentru a avea posibilitatea de a câștiga unul dintre premii sunt:
–          Să aibă cel puțin vârsta de 18 ani împliniți;

  • Să achiziționeze oricare produs marca Five Continents Group Botoșani în perioada desfășurării concursului, făcând dovada prin bon fiscal;

–         Toate cerințele solicitate de către Organizator să fie respectate.
În cazul în care cel puțin una din condiții nu este îndeplinită, premiul nu va fi validat (indicare în comentarii la această postare numărul de bon fiscal, like și share pagina oficială Facebook Five Continents Group Botoșani; Tag minim 3 prieteni care ar dori să participe la concurs).

4.3 Toți participanții care respectă cele de mai sus sunt înscriși automat în Concurs (la Concursul publicitar), putând participa la tragerea la sorți.

Art.5. Premiile, valoarea și atribuirea lor.
5.1.1. În cadrul Concursului publicitar, se vor acorda trei premii constând în:
·         aranjament floral în valoare de 150 RON fiecare.
 5.1. Premiile acordate nu pot fi înlocuite prin contravaloarea acestora în bani sau cu alte premii.

5.2. Desemnarea câștigătorillor Premiilor:
5.2.1. Desemnarea Participanților câștigatori ai Premiilor se va face prin tragere la sorți prin intermediul platformei Comment Picker si va avea loc pe data 01.03.2021
5.2.2. Ulterior validării persoanelor câștigătoare ale acestor premii, numele acestora vor fi anunțate prin afișare pe pagina de facebook de concurs a Organizatorului
5.2.3. Premiile nerevendicate în termen de 30 de zile de la data anunțării câștigătorului/câștigătoarei sau care n-au putut fi transmise câștigătorului/câștigătoarei din motive independente de FIVE CONTINENTS GROUP SRL, se consideră nealocate.
5.2.4. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditiile normale a premiilor.
5.2.5. Premiile vor fi acordate de către FIVE CONTINENTS GROUP SRL, în calitatea sa de Organizator al Concursului, participantilor câștigători ai Concursului, conform Regulamentului. Predarea fiecărui  Premiu se va face astfel:

  • La sediul Organizatorului;
  • Prin curierat rapid

Nu este acceptabilă propunerea de catre câștigatori a unei modalități diferite, decât cea indicată de Organizator, pentru ridicarea premiului.
5.3.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi, de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la aceast Concurs.
Fără a limita cele menționate mai sus, Premiile oferite de către Organizator sunt oferite „ca atare”, fara garanții suplimentare, explicite sau implicite.
5.3.2. Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în Concurs, va atrage anularea înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate. FIVE CONTINENTS GROUP SRL are dreptul de a refuza acordarea Premiului, precum și dreptul de a pretinde restituirea de la câștigător a Premiului oferit, în cazul în care acesta a fost obținut prin fraudă sau cu încălcarea prezentului Regulament.
5.3.3. Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte și nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor premiului.

Art.6. Confidențialitatea și protecția datelor personale.
6.1.1 Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că acceptă necondiționat prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor, furnizate potrivit solicitărilor și cu ocazia participării în Concurs, să fie colectate si prelucrate de către Organizator, în contextul organizării și desfășurarii Concursului. Astfel, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie utilizate de către Organizator, în condițiile legii, după cum urmează:
– în scopul validării Câștigătorului;
– precum și în scopul atribuirii efective a Premiului către Câștigător;
6.1.2 Perioada de prelucrare și păstrare a datelor cu caracter personal poate să se încadreze într-una dintre următoarele situații:
–          Pe parcursul perioadei în care se desfășoara înscrierile la aceast Concurs și maxim 30 de zile după extragerea finală (pentru rezolvarea unor eventuale obiecții și contestații);
–          Până în momentul în care participantul solicită în scris, la adresa: marketing@five-continents.ro, încetarea prelucrării/ștergerea datelor sale.
6.2 Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si a Regulamentului U.E. nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulatie a acestor date.

Art. 7. Litigii
7.1. În cazul unor potențiale divergențe apărute între Organizator și Participanți în legătură cu Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente.
7.2. În vederea soluționarii divergenței, Organizatorul va analiza reclamația Participantului având în vedere prevederile Regulamentului, temeiurile invocate de reclamant și punctele de vedere ale părților implicate. După deliberarea reprezentanților Organizatorului, aceștia vor redacta un raspuns la reclamație care va fi transmis în scris reclamantului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea reclamației în cauză.
7.3. În cazul în care Participantul nu este de acord cu deciziile de soluționare ale Organizatorului, acesta se poate îndrepta catre instanțele competente.

Art.8. Diverse
8.1. Prin participarea la Tombolă, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
8.2. Dacă, din orice motiv, această Tombolă nu se poate desfășura conform planificării, din pricina unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului: fraudă, probleme tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Concursului, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Concursul. În cazul în care Concursul încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice, înainte de finalul perioadei de desfășurare a Concursului, se va face un anunț oficial la locul desfășurării Concursului.

Organizator,
FIVE CONTINENTS GROUP SRL
Februarie, 2021

Pentru îmbunătățirea experienței de navigare acest site web folosește cookie-uri.